Албена  Тотева е педагог с две магистърски степени на образование – по икономика и управление на промишлеността и педагогика на обучението по предметни области с квалификация учител. Продължава в момента третата си магистърска програма, по психология.  Притежава първа професионалноквалификационна степен по управление на образованието. Професионалният и опит е в сферата на предучилищното и училищното образование – 15 години с управленски функции на училищно ниво и 12-та година на областно ниво като началник на Регионалното управление на образованието – Плевен. Член на ПП ГЕРБ от 2009 година.

„За нас образованието е стратегически и национален приоритет, най-важната инвестиция за развитието ни.  Добро образование има с добри и мотивирани учители и преподаватели. Повишихме социалния статус на учителската професия. Тя стана и по-привлекателна за младите хора. Удвоихме средните учителски заплати на ниво над 125% от средните за страната. Следва да продължим да инвестираме в учителите и преподавателите. Именно хората, ангажирани в системата на образованието, са ключът към доброто образование. Затова инвестираме не само в заплащането на труда на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, но и в различни стимули в професионалната реализация на учителите, от гледна точка на квалификация, на продължаващо обучение и модернизация на педагогическото образование, насочени към образователните иновации, новите компетентности, приобщаващото образование, социалните умения, образованието в ерата на дигиталните трансформации.

Ангажираме се да увеличим възнагражденията в образованието с темп изпреварващ  увеличаването на средната заплата за страната, да поддържаме средните учителски заплати на ниво над 125 % над средната за страната заплата и да повишим средната заплата във висшето образование до ниво над 140 % от средната за страната, така до 2025 година средната учителска заплата да стане 2 500 лв., а във висшите учебни заведения – 2 800 лв.

Ще продължим да надграждаме направеното във всички сектори и сегменти на системата на образованието. Продължаваме приоритетно с промените в образователна система, с компетентностния подход и насочени към ключовите компетентности и уменията на XXI век, насърчаване на образователните иновации и повишаване на мотивацията за учене.

Ще разширим обучението по компютърно моделиране, програмиране, киберсигурност, дигитална медийна грамотност, гражданско образование. Ще изградим STEM центрове в училищата, насочваме се и към изграждане на центрове за дигитални създатели във висшите училища. Ангажираме се също да насърчим иновативните практики, образователните иновации на всички нива в системата, да регламентираме статут на иновативни детски градини, както направихме за иновативните училища.

Ще продължим да инвестираме приоритетно в подкрепата за личностно развитие, за приобщаване на всяко едно дете и ученик в образователната система. Поставяме акцент във възпитателната работа във всички политики. Насърчаваме взаимодействието и ефективната работа с родителите, включително чрез реализирането на националната програма за работа с родителите, като основна политика на всяко училище и детска градина, и  с прилагане на  Стратегията за възпитателната работа.

 

Увеличен е броят на ресурсните учители, психолозите и педагогическите съветници в училищата и детските градини. Ще продължим към обезпечаване на ресурсната и психологическата подкрепа в образователните институции. Кариерното ориентиране и развитие също са с акцент за продължаващото функциониране на системата, включително и с финансиране на разширяването им.

С ангажимент сме да пресечем неграмотността като намалим преждевременното отпадане от образователната система на деца и ученици. Продължаваме и политиката за увеличаване на образователните медиатори в училищата и детските градини. Ще засилим координацията и взаимодействието, ще продължим да подкрепяме дейността на Механизма за съвместна работа на институциите с фокус обхващане на всяко едно дете, и ефективността му за включване в системата на предучилищното и училищното образование.

Ще продължим усилията за стимулиране и модернизиране на професионалното образование, с насърчаване на партньорствата между бизнеса, увеличаване на подкрепата за дуалната система на обучение. Ще продължим да подпомагаме и обучението по профили и специалности от професиите в STEM направлението.

Инвестираме приоритетно в електронизация на обучението, в достъпната архитектурна среда в образователните институции, в изграждане на модерна физическа среда в системата на предучилищното, училищното и на висшето образование.

Подкрепяме и поддържаме прилагането на мрежовия подход, за ефективна работа, пряка връзка и взаимодействие, като възможност за взаимно учене и подкрепа между образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, на обучение и съвместните програми, както и модел на споделено ползване на ресурси между висшите училища.

През последните години бяха извършени успешни реформи, политики и инвестиции в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, които трябва да продължат и да получат устойчивост. Целта е всички направени до сега реформи, мерки, механизми, да бъдат продължени и надградени. Доброто образование означава добро икономическо развитие на страната ни.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA