От началото на годината до момента по сметка на Община Плевен са постъпили общо 5 700 000 лв. от данък върху недвижимите имоти, данък превозни средства, такса битови отпадъци, данък при придобиване на имущество, такса куче и глоби.

Постъпленията от началото на кампанията до момента възлизат на 3 520 000 лв. Постъпленията по основните видове данъци и такси са както следва:

-за данък върху недвижимите имоти – 2 500 000 лв.

-за такса битови отпадъци – 1 500 000 лв.

-за данък върху превозните средства – 1 000 000 лв.

-данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 600 000 лв.

-такси за административни услуги, глоби и др. такси, администрирани от отдела – 100 000 лв.

Служителите от Отдел „Местни данъци и такси”, инкасиращи плащания, са издали 65 800 броя приходни квитанции. Обработени са и 5 917 броя банкови документи, както и 7 357 броя ръчни квитанции, издадени при плащане на местните налози в населените места на общината.

Напомня се на собствениците, че плащането може да се извърши на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври или в пълен размер с отстъпка  – до 30 април. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 април се прави отстъпка от 5%.

Данъците и таксите са изчислени съобразно ставки, приети с решения на Общински съвет Плевен от края на 2013г.

Внасянето на местните налози може да се извърши на касите в Отдел „Местни данъци и такси”, намиращ на ул. „П.Р.Славейков” № 21, от 8,30 часа до 16,45 часа, без прекъсване, или по места, в населените места от общината.

За обслужване на плащания по време на кампанията в Паричния салон на Отдела са обособени 6 каси – от номер 1 до номер 6. На всяко гише се приемат плащания за всички видове данъци и такси.

Плащания могат да се извършват и по банков път, по сметка на Община Плевен в ТБ Инвестбанк АД Плевен. Банковата сметка е: BIC IORT BGSF , IBAN BG73IORT73808438100000, код на плащане 442100 – данък недвижими имоти, 442400 – такса битови отпадъци и 442300 – данък превозни средства.

Заплащането на задълженията може да се извършва  по ЕГН или Булстат,  без да се представя съобщение.

            Проверка на задълженията от данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Плевен www.pleven.bg.

            За невнесените задължения от минали години, се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.

На разположение на клиентите при възникнали казуси по прилагане на законодателството, както и по всички въпроси, които вълнуват собствениците, ежедневно е ръководният екип на Отдела – Маргарита Бахнева-Антонова – началник отдел, Огнян Иванов – началник сектор Ревизии, Мария Недялкова – началник сектор Обслужване и Богдана Иванова – началник сектор Отчитане на приходите.