Велислава Величкова е юрист с 20 г. юридически стаж в областта на административно, гражданско и търговско право, както и изпълнителен процес. Работила е в Община Червен бряг, НК“ЖИ“ гр. София,“ Плама“ Плевен в несъстоятелност, Районна здравноосигурителна каса –  Плевен, Община Плевен, Топлофикация Плевен. Семейна, с две деца. Тя е петнадесета в листата на ГЕРБ – СДС – Плевен за кандидати за народни представители.

„Личната  ми мотивация, да приема предложената ми кандидатура за народен представител на първо място е, че уважавам всеки един гражданин, независимо от политическите им пристрастия, служебното им положение и изразяваното от тях мнение. Приех това предизвикателство, защото аз не съм политик, но считам, че мога да дам своя принос в политиката с оглед натрупалия опит и  стаж в областта на правото.

 

На второ място при осъществяване на  своите правомощия ще зачитам върховенството на закона и защитата на обществения интерес, като се ръководя от принципите на необвързаност с частни интереси, откритост, отчетност и прозрачност.
Считам, че през изминалите години правителство  е реализирало не малко реформи в областта на правото, респективно съдебната система. В тази връзка са необходими още такива, като се
повиши прозрачността и ефективността на съдебните процедури. По този начин ще се ускори и повиши откритостта на съдебните производства за гражданите и бизнеса и максимално да се улесни достъпа до услугите, предоставяни от органите на съдебната власт. Ще постигнем това чрез:

  • надграждане на електронното правосъдие;
  • ясна законодателна рамка, даваща възможност на съдебната власт да осъществява процедури по електронен път;
  • упражняване на процесуални права в електронна форма в съдебните производства;
  • разширено приложение на съвременните технологии в правосъдието; Повишаването на дигитализацията ще осигури непрекъснат достъп до делата в реално време и качественото им електронно управление. Страните и техните представители ще могат да прегледат електронните копия на делата си, да копират различни документи.
  • Ще доразвием информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и бизнеса до електронни услуги и електронно правосъдие. В електронна форма ще могат да се извършват процесуални действия, да се издават удостоверения и да се връчват призовки и съобщения. Всички лица, които са страни по дело, ще могат да упражняват правата си по електронен път.
  • Ще се въведе централизирано разпределение и  дигитална обработка на заповедните дела. Това ще спомогне  за намаляване неравномерната натовареност на районните съдилища в страната.
  • Преписките по административни дела ще бъдат цифровизирани. Обмяната на информация между административни съдилища, включително с Върховния административен съд, ще става по електронен път. По административните дела също ще се въведе  възможност за електронно призоваване на страните и ще се създава възможност  за онлайн съдебни заседания. Това ще позволи още по-бързо и прозрачно правораздаване.
  • Оптимизирането на работата и облекчаването на натовареността на съдилищата ще има ефект за по-бързото решаване на делата на гражданите и бизнеса. Нашата цел е предоставянето на възможност на всички страни по делата да упражняват процесуалните си права по електронен път.”