Със читалищни дейци се срещнаха кандидатите за народни представители от ГЕРБ – СДС в Плевен Диана Данова, Петя Митрашкова, д-р Иван Малкодански, Мариана Бояджиева и Велислава  Величкова. На срещата бе представена програмата на ГЕРБ в сектор Култура   и в частност предвидените реформи и акценти за разширяване на достъпа до култура в малките населени места.

Читалищата отдавна излизат от рамката на организации, които се занимават само със самодейност, а трябва да се разглеждат като социална мрежа със значим обществен живот и потенциал за насърчаване на социална промяна и укрепване на гражданското общество.  В контекста и на приоритет образование, читалищата  са мост, чрез  който процесите по интеграция и приобщаващо образование се случват естествено, а съвместните дейности на образователните и читалищните институции подпомагат интелектуалното, физическото и артистично развитие на децата.

Именно тази специфична роля на читалищното дело изисква внимание и ангажимент от страна на държавата за осигуряване на адекватно финансиране и закрила, категорични са кандидатите на ГЕРБ.

Дискутирани бяха и възможни законодателни инициативи с оглед на по-добра синхронизация на Закон за народните читалища и останалите юридически норми, касаещи начините за допълнителни приходи от дейността на читалищата, пенсионирането на заетите в сферата и др.

Материалната база, предоставена на читалищата и нейна поддръжка бе също един от  коментираните въпроси.

Срещата приключи с пожелание за успех и увереност, че обсъдените предложения ще получат необходимото внимание на депутатите в 46 Народно събрание.