Зелена светлина за извършването на незабавен ремонт на моста при с. Ясен, който е в аварийно състояние според последната експертиза, даде Агенцията по обществени поръчки в свое становище. Изборът на Община Плевен да открие процедура на договаряне без обявление е законосъобразен, е заключението на АОП.

„Посоченото правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, от страна на Община Плевен изисква необходимост от предприемане на неотложни действия. Същите са породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати. За преодоляването на това събитие не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП”, се казва в становището.

В резултат Община Плевен ще възложи директно дейностите по ремонта на стария мост /посока София-Плевен /  при Ясен на общинското дружество „Инжстрой”, за което вече се подготвя договор. Освен предоставената за целта от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при МС сума от 268 600 лв. Община Плевен ще отдели от бюджета си останалата необходима сума за неотложните работи.

Кметът на Община Плевен вече издаде Заповед за временна организация на движението по мостовото съоръжение, съгласувана с ОД на МВР. Заповедта регламентира пренасочване на движението двупосочно по новия мост и ограничаване на скоростта до приключване на ремонта на стария мост. За целта се вече се монтират поръчаните нови пътни знаци.

Очаква се дейностите да започнат през идната седмица. Те включват демонтаж на мантинелите, парапетите, асфалтовата настилка и хидроизолацията. Ще се изпълни нова връхна конструкция с монтаж на съществуващите мантинели и нови парапети. Ще бъде възстановена бетоновата повърхност по греди и стълбове, както и компрометираната носеща армировка, подбиване на устои и отводняване на цялото съоръжение.