От днес с приоритет започна косенето на зелените пространства на територията на детските площадки, общо 63 на брой,  в Община Плевен. Дейностите се осъществяват в участъка кв. „Мара Денчева” – ул. „Антим I” и в жк „Сторгозия”. До края на утрешния ден ще бъдат обхванати площите на всички останали площадки за игра и отдих.

         Поддържането на зелените площи на територията на общината през тази година се бави по причина на подадена жалба на етап тръжна документация на стартираната  от Община Плевен на 6 декември 2013 год. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на зелени площи общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен”. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ се произнесе в полза на местната администрация, но жалбата беше отнесена до Върховния административен съд, откъдето се очаква окончателно решение.

         С промените в Закона за обществени поръчки, влизащи в сила от 01 юли т.г. Община Плевен има право да възложи дейността на дружество или държавно предприятие, отговарящо на следните условия: капиталът му да е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал да е изцяло държавна и/или общинска собственост; да е обект на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена; най-малко 80 на сто от оборота му да е формиран от дейности, свързан с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.