На 1 122 671.51 лв. възлизат  дейностите, свързани с Обект 2 «Благоустрояване на околното пространство на късноантична крепост «Сторгозия» в местност «Кайлъка» и изпълнени в рамките на «Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен» по ОП «Регионално развитие», реализиран в партньорство от Община Плевен и Областната администрация – Плевен.

Обект 2 и неговите подобекти включват следните строително-монтажни работи: Благоустрояване на зоната пред главен вход и алеи в крепостта “Сторгозия“;  Възстановяване на панорамна площадка и стъпала пред главния вход; Възстановяване на пешеходна пътека към крепостта “Сторгозия“ ;  Беседки и пейки; Реновация на съществуваща сграда охрана; Възстановяване на архитектурни елементи и осигуряване на достъпна среда до паметника „Селянката”; Възстановяване на детска площадка за игра и архитектурните елементи в прилежащата среда; Възстановяване на детска площадка за игра; Оборудване на съществуваща спортна площадка със съоръжения за фитнес на открито и стрийтбол; Възстановяване на архитектурните елементи  при ротондата до езерото; Възстановяване на архитектурните елементи  при ротондaтa в ПИ 56722.621.53; Възстановяване на съществуваща чешма и разполагане на места за пикник – „Бригадирската поляна”; Възстановяване  на чешми-фонтанки до моста за Пещерата и в ПИ 56722.621.59; Осигуряване на достъпен маршрут до парк-хотел „Кайлъка”;  Конструктивно обследване на съществуващите мостове, попадащи в обхвата на разработката, с конкретни решения при необходимост за възстановяването и укрепването им; Проектно решение за ремонт и възстановяване или нови предпазни парапети; Възстановяване на пешеходен мост, свързващ съществуващия „Зоокът” със зоната пред тенис–кортовете и осигуряване на достъпна среда към Зоокъта; Приспособяване на съществуващ мост през р. Тученица за преминаване на хора с намалена подвижност; Oграничаване паркирането върху зелените площи на автомобили в района на входа на парка при арката; Маркиране и обозначаване на паркинга пред класически ресторант „Двете сърнета”; Възстановяване на парковото осветление по алеята от северната страна на изкуственото езеро и в парковото пространство, ограничено от входната арка, езерото, реката и тенис-кортовете; Обособяване на места за пикник на избрани места в парка.

Предишният областен управител Иван Новкиришки, представляващ партньора по проекта – Областна администрация – Плевен, е представил в Община Плевен декларация с дата 08.03.2011 г. В нея той декларира, че  Областната администрация «… ще запази постигнатите резултати и продукти от реализацията на «Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен» за период най-малко 5 /пет/ години след приключване на проектното изпълнение. Областната администрация «…няма да променя предназначението на описаните в декларацията 44 бр. недвижими имоти – държавна собственост, включени в проекта, за период най-малко 5 /пет/ години след приключване на проектното изпълнение и няма да предоставя за стопанисване и управление на други физически и юридически лица описаните 44 бр. недвижими имоти – държавна собственост най-малко 5 /пет/ години след приключване на проектното изпълнение.», гласи още текстът на декларацията.

Декларацията остава в сила, в резултат на което с уведомително писмо № РД-04-86-4/20.01.2014 год. Община Плевен информира Областния управител г-н Илиян Йончев за изпълнението на цитираните обекти и издадените Разрешения за ползване и Удостоверения за експлоатация. «На основание Декларация от Областния управител на Област Плевен от 08.03.2011 г. постигнатите резултати следва да се запазят за срок от 5 години след приключването на проекта и де не се променя предназначнието им», се казва в уведомителното писмо. Документът се съпровожда с описание на извършените дейности и количествено-стойностните им сметки.