Валери Пламенов Лачовски – икономист

Специалист с професионален опит в сферата на финансите и здравеопазването, с магистратура по „Здравен мениджмънт“.

От 2012 г. прокурист на МБАЛ-Кнежа Член на ПП ГЕРБ от 2011 г. Общински ръководител на ГЕРБ – Кнежа. Семеен с три деца. Народен представител в 46-то Народно събрание.

Петя Веселинова Митрашкова – учител

С три висши образования: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Български език и история“, професионална квалификация учител по български език и история, Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“,  професионална квалификация – Педагог – детски и начален учител, Национален военен университет „ Васил Левски“ гр. Велико Търново, Магистър по Национална и регионална сигурност. Със  7 години трудов стаж в системата на предучилищното образование. От 2018 година до настоящия момент директор последователно на две детски градини на територията на община Червен бряг. Общински съветник втори мандат от гражданската квота на ПП ГЕРБ в общински съвет Червен бряг. Председател на Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси, заместник председател на Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания. Представител на Общински съвет Червен бряг в Регионалния съвет за развитие в Северозападен район за планиране. Семейна, с две деца.

Десислава Цветанчова Трифонова – юрист

Магистър по право в Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специализация международно право и международни отношения. От 2010 до 2021 година последователно работи в Министерство на финанси (Дирекция данъчна политика), Държавен фонд “Земеделие”, Съветник към политическия кабинет на зам. министър-председаля по икономическата и демографската политика. От ноември 2020 година заема длъжността Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции до 12 май 2021 година. Има опит и познания в сферата на управлението на еврофондове, данъчно и административно законодателство, законотворчеството и привличане на инвестиции. Минала е по целия път в държавната администрация от младши експерт, старши експерт, главен експерт, началник отдел, съветник и изпълнителен директор на агенция.

Адриана Валентинова Ганева юрист

Завършила е ГПЧЕ – Гр. Плевен, Бакалавър е по Политология и две магистърски степени по Право и Национална сигурност.  Към момента заема длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Правна координация” към Столична община.  Има дългогодишен опит в неправителствена организация с осъществяване на различни обществени мероприятия и благотворителна дейност на територията на Община Плевен.  Европейска шампионка по Олимпийско Карате и многократна световна и европейска шампионка по Шотокан – Карате.

д-р Мариана Петрова Лазарова – Иванова – лекар

Специалист по детски болести. Магистър по икономика  и магистърска програма          „Здравен мениджмънт“ – СА „Димитър Ценов“ Свищов. Управител на ДКЦ II – Плевен. Зам.-председател на СДС . Семейна с една дъщеря.

Д-р Иван Цветанов Малкодански – лекар

Възпитаник на математичка гимназия „Гео Милев” гр. Плевен и в Медицински университет – гр. Плевен. Специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница „Георги Странски“, гр. Плевен с насоченост към онкологична, лапароскопска и роботизирана хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт. От 2013 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина-Плевен“. През февруари 2018 г. завършва специализация по клинично хранене в интензивно отделение в гр.Тел Авив Израел. През септември 2018 г. завършва специализация по периферни нервни блокади и лечение на остра и хронична болка в гр. Дъблин Ирландия. През 2021 г. успешно защитава дисертационен труд на тема “ Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни коремни операции” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”.  От 2016 г. е асистент към катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ-Плевен. Лектор е към Телекомуникационен ендоскопски център, гр. Плевен. От 2019 г. започва специализация по Клинично хранене и диетология.  Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS). Член на европейската асоция по ентерално и параентерално хранене (ESPEN). Член на европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA) . Член на  българския лекарски съюз (БЛС), българската асоциация по анестезиология и реанимация, българската асоциация за изследване и лечение на болката и българската асоциация по ентерално и параентерално хранене. Автор и съавтор е на множество публикации  публикувани в български и  международни списания на английски и руски език.  Носител на наградата младите лидери на Плевен – направление медицина за 2019 г.

Атанас Кръстев Върбанов – инженер

Офицер от запаса – ШЗО – Плевен. Средно образование  – ТХВП – Плевен. Висше образование – Технически университет – Русе, магистър на инженерните науки. Работодател. От 2000 г. е собственик и управител на книгоиздателство с прилежаща печатна база. Живее и работи в Плевен. Председател на училищното настоятелство на Основно училище „Д-р Петър Берон“, Плевен. Учредител на партия ГЕРБ. Семеен с двама сина.

 

Дочко Димитров Дочев – спортист

 Треньор по футбол. От 1992 г. – до 2011 г. – ръководител на собствен частен бизнес. От 2007 г. и към настоящия момент – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Левски. От 2007 г. общински съветник в Общински съвет Левски, избран с листата на ПП ГЕРБ . От 2011 г. – до 2019 г. – 2 мандата – Председател Общински съвет Левски. Член на УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в България. От 2011 г. и към настоящия момент – 2 мандата – Член на УС на Аматьорската футболна лига при БФС. От 1999 г. до 2020 г. – Председател на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – Левски. От 2020 г. и към настоящия момент член на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – гр. Левски

 

Ивайло Петров Минков – икономист

Завършил бакалавър в С.А. „Димитър А. Ценов“ със специалност „Икономика на туризма“, в момента кара магистратура със същата специалност. Собственик и мениджър на фирми с главни офиси в гр. Плевен, работещи успешно в сферите на международните данъчни услуги, ТОЛ услуги за транспортни фирми в целия Европейски съюз, консултации по европейски и национални проекти, Ейч Ар Мениджмънт, изработка на бизнес софтуер и осигуряване на киберсигурност. Предстои му стартиране на фирма за технологични иновации. Семеен с две деца.

 

Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов – лекар

 От 1994 г. работи  като ординатор в Централна имунологична лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. получава диплома за образователна и научна степен „Доктор”, а през 2010 г. придобива научно звание доцент по „Имунология”. Оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен. През 2009 г. е назначен за Заместник-изпълнителен директор по диагностично-лечебна дейност. От 15.12.2014 г. до момента заема длъжността Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен. Семеен с едно дете.

 

Ангел Тодоров Цанков – социален работник

Професионален бакалавър по Социални дейности, Придобита степен – Социален работник, Медицински колеж гр. Плевен, Магистър Социални дейности, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Придобита степен – Здравен мениджър, Медицински университет Плевен, Професионална квалификация по Организационна психология, придобита степен – Психология в организацията, ВТУ Св. Св.  Кирил и Методий, С опит като Медицински представител (специалист продажби в областта на медицината)  от близо 11 години.

 

 

Владимир Ивов Георгиев – земеделски производител

 Завършил средно образование СУ „Стоян Заимов“ гр. Плевен (опериране с компютърни системи). Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2007-2011 от листата на ПП ГЕРБ. Студент по право в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Земеделски стопанин – отглеждане на пчелни семейства. Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2019-2023 (зам. председател).

 

Ева Светославова Маркова – икономист

Магистър по Финансов мениджмънт  –  Стопанска академия – Свищов и Предучилищна и начална училищна педагогика  – Педагогически университет Плевен. Работи като оперативен счетоводител.

Велислава Тончева Величкова – Христова – юрист   

 С 20 г. юридически стаж в областта на административно, гражданско и търговско право, както и изпълнителен процес. Работила е в Община Червен бряг, НК“ЖИ“ гр. София,“ Плама“ Плевен в несъстоятелност, Районна здравноосигурителна каса –  Плевен, Община Плевен, Топлофикация Плевен. Адвокат към настоящия момент. Семейна, с две деца.

 

Ива Венциславова Христова – икономист

 Средно образование – в СОУ „Христо Смирненски“ гр. Искър, с профил: Природоматематически. Бакалавър в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Системи за сигурност“, придобивта Образователно – квалификационна степен Бакалавър с професионална квалификация: „Мениджър по системи за сигурност“. От 2016 г. до сега работи във фирма с дейност ниско строителство, като технически организатор През 2019 г. на местните избори е издигната от ПП ГЕРБ за кандидат кмет на гр. Искър.

Иван Йорданов Койнарски  – инженер

С над 40-годишен стаж като специалист – Автоматизация на производството. Завършено висше образование във ВМЕИ-Варна. От 1977 г. до 1984 г.работи в ЗЯП -Плевен. След това – в различни фирми в региона по специалността. Днес има собствена фирма ЕТ“Сирена-Иван Койнарски”. Пенсионер с три деца.

 

Богдан Веселинов Михайлов – пенсионер

С  над 30-годишен стаж в Завод за ядрени прибори в Плевен кята майстор – бригадир и над 10 годишен опит като техник на шевни машини в шивашката промишленост. Пенсионер. Женен, с две деца.

 

Страцимир Миладинов Стоев – студент

Роден в Плевен,   средно образование завършва в 118-то СОУ ,,Академик Людмил Стоянов“ гр.София – информационни технологии и бизнес администрация. Студент по  рехабилитация и ерготерапия, с професионален курс за масажист.